BUKU SYAHADAT MUHIMMAH IHYA’UT TUROTS TALBIS BAGI UMAT

Posted: 13 - Januari - 2007 in Bantahan

BUKU SYAHADAT MUHIMMAH IHYA’UT TUROTS TALBIS BAGI UMMAT

Oleh: Abu Muhammad Abdurrahman bin Sarijan

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya serta berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu dan kejelakan amalan kita.

Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah Azza Wa Jallah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim” (QS. Ali Imron: 102).

Firman-Nya:

Hai manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu yang telah menjadikan kamu dari satu jiwa dan menciptakan darinya istrinya dan Dia memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian” (QS. An-Nisaa’: 01(

Amma ba’du

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa salam. Dan sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam agama dan setiap yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap yang bid’ah adalah Neraka tempat kembalinya.

Tsuma amma ba’du;

Sesungguhnya segala apa yang dikehendaki Allah pastilah terjadi, demikian dengan apa yang telah menjadi rencana kami untuk menerangkan isi dari buku Syahadat Muhimmah Liulama Al-Ummah…terbitan kantor pusat Jum’iyyah Ihya’ut Turots di Qurthuba-Kuwait telah jabarkan oleh saudara kami Al-Ustadz Abu Karimah bin Jamal Al-Bugisi dalam makalahnya yang bermanfaat –insyaAllah- dengan judul CERCAAN TERHADAP IHYA’ AT-TURATS ADALAH JARH MUFASSAR (Lihat di http://darussalaf.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=532) –Jazakumullah khoiron katsiro-.

Dalam makalahnya tersebut Al-akh Ustadz Abu Karimah Askari menerangkan isi dari “tazkiyyah” masyaikh terhadap Jum’iyyah Ihya’ut Turots. Isi tazkiyyah masyaikh dalam buku tersebut adalah sbb:

1. Tazkiyyah Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah.

Tazkiyyah Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah dalam buku ini terdapat 7 (tujuh) buah, yaitu:

a.Tazkiyyah pertama: Pujian beliau terhadap bangunan baru milik organisasi ini.

b.Tazkiyyah kedua: Pujian terhadap manhaj organisasi yang tertulis (manhaj tertulis, red) dan disodorkan kepada beliau. Dalam manhaj “tertulis” organisasi tersebut menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1-Berdakwah dengan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, dengan manhaj Salafus Shalih

2-Berdakwah menuju peribadatan kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, mengikhlaskan agama hanya untuk-Nya dan memperbaiki amalan

3-Beramal dalam ber-ta’awun bersama kaum muslimin di atas kebaikan dan taqwa dan salam bertatap muka dengan mereka di atas kebaikan dan berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya Shallallahu alaihi wasallam

4-Menyebarkan kebaikan, keutamaan, keadilandan perbuatan baik

5-Membantu orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, menjamin anak-anak yatim dan membantu orang yang mengalami musibah

6-Membangun masjid, ma’had, pusat-pusat Islam,yayasan dakwah dan kesehatan

7-Menghidupkan warisan Islam melalui penyebaran kitab-kitab Salafus shalih

8-Memperingatkan kaum muslimin dari berbagai bid’ah dan perkara –perkara baru dalam agama

9-Mengarahkan orang-orang yang baik dan hendak berbuat kebaikan agar meletakkan proyek dan sumbangan mereka di tempat yang tepat

Demikianlah secara ringkas “Manhaj Dakwah” yang ditulis oleh rganisasi Ihya At-Turats, lalu disampaikan kepada para masyaikh, termasuk kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah di masa hidup beliau.

c.Tazkiyyah ketiga: Pujian terhadap organisasi ini berdasarkan berita yang disampaikan kepada beliau bahwa organisasi Ihya At-Turats bergerak dalam :

· mewujudkan keutamaan warisan Islam

· mengumpulkan manuskrip dan kitab-kitab Islam

· memberi semangat kepada para ulama dan para peneliti yang melakukan dirasah Islamiyah, lalu menyebarkan penelitian dan pembahasan mereka

· memurnikan warisan Islam dari berbagai bid’ah, khurafat yang merusak keindahan Islam

· membuat kotak untuk zakat dan mengarahkannya dengan cara-cara yang disyari’atkan

d,e,f.Tazkiyyah ke 4,5 dan ke-6, menjelaskan tentang pujian beliau terhadap “Maktabah Thalibul Ilmi” milik Ihya At Turats yang menyebarkan beberapa buku-buku para ulama yang bermanfaat

g.Tazkiyah ke-7: berisi tentang kesediaan beliau menghadiri acara pembukaan sekretariat organisasi Ihya At Turats di London dan di berbagai tempat.

2. Tazkiyyah Syaikh Muhammad bin Sholih Al-‘Utsaimin rahimahullah.

a.Tazkiyah pertama: Pujian beliau terhadap “manhaj tertulis” yang berjudul “Masiratul Khair” milik organisasi Ihya At Turats, yang isinya sebagaimana yang telah tertera disebutkan diatas (lihat tazkiyah Syaikh Bin Baaz no:2)

b.Tazkiyyah kedua: Pujian beliau terhadap kitab-kitab thalibul ilmi yang disebarkan oleh Ihya At Turats

3.Tazkiyyah Syaikh Abdul Aziz Alusy Syaikh hafidzhahullah, berisi pujian terhadap maktabah Thalibul Ilmi yang disebarkan oleh organisasi Ihya At Turats.

4.Tazkiyyah Syaikh Shalih Alus Syaikh hafidzhahullah, beliau memuji terhadap sebagian amalan dan kegiatannya, namun beliau tidak merinci apa sajakah “sebagian amalan dan kegiatan tersebut”.

5.Tazkiyyah Shalih bin Abdullah bin Humaid, beliau memuji proyek-proyek dan kegiatan dakwah dan yang bersifat ilmiah.

6.Tazkiyyah dari Syaikh Abdullah bin Mani’, berisi pujian terhadap pameran yang didalamnya diperlihatkan berbagai kegiatan organisasi ini dalam dakwah dan ta’lim-nya.

7.Tazkiyyah Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzhahullah, berisi pujian terhadap “manhaj tertulis” dari organisasi ini.

8.Tazkiyyah Syaikh Nashir Al-Faqihi,berisi pujian terhadap banyak dari proyek perencanaan Ihya At Turats.

9.Tazkiyyah Bakar Abu Zaid, berisi pujian terhadap maktabah Thalibul Ilmi yang disebarkan oleh organisasi Ihya At Turats.

Maka dalam tulisan ini kami tidak perlu lagi membahas tentang isi buku Syahadat Muhimmah tersebut karena apa yang menjadi kehendak kami telah terwakili oleh tulisan Al-Akh Abu Karimah Askari bin Jamal Al-Bugisi ini –InsyaAllah-. Namun dalam tulisan ini kami akan membawakan bukti-bukti dari apa yang telah diterangkan oleh Al-Akh Abu Karimah tersebut dengan tujuan untuk memperkuat hujjah kami, sehingga tidak ada lagi ruang gerak bagi orang-orang yang membela Jum’iyyah Ihya’ut Turots. Selain itu, tujuan kami adalah agar umat –khususnya di Indonesia-mengetahui hakikat sebenarnya dari isi buku yang dijadikan BUKU INDUK TUROTSIYYUN. Hanya dengan mengharap pertolongan-Nya sajalah kami mulai ketengahkan bukti-bukti tersebut kepada anda wahai saudaraku.

1. Sampul buku

a.Halaman sampul depan:

http://img440.imageshack.us/img440/8338/sampul1ge6.jpg

b.Halaman sampul dalam:

http://img172.imageshack.us/img172/128/sampul2re4.jpg

2. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah.

a. Tazkiyyah pertama:

http://img61.imageshack.us/img61/3594/binbaz1nk4.jpg

b. Tazkiyyah kedua:

http://img404.imageshack.us/img404/2541/binbaz2fi7.jpg

c. Tazkiyyah ketiga:

http://img300.imageshack.us/img300/15/binbaz3xi1.jpg

d. Tazkiyyah keempat:

http://img184.imageshack.us/img184/3483/binbaz4ie0.jpg

e. Tazkiyyah kelima:

http://img441.imageshack.us/img441/8796/bibaz5tf3.jpg

f. Tazkiyyah keenam&ketujuh:

http://img184.imageshack.us/img184/1413/binbaz6tp5.jpg

3. Fatwa Syaikh Muhammad Sholih Al-Utsaimin rahimahullah.

a. Tazkiyyah pertama:

http://img146.imageshack.us/img146/7885/utaimin1uh2.jpg

b. Tazkiyyah kedua:

http://img242.imageshack.us/img242/6564/utaimin2ja1.jpg

4. Tazkiyyah Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh (Mufti, KSA): http://img139.imageshack.us/img139/8939/muftime1.jpg

5. Tazkiyyah Syaikh Sholih Alu Syaikh (Wazir, KSA): http://img182.imageshack.us/img182/3782/wazirfb6.jpg

6. Tazkiyyah Syaikh Sholih bin Abdillah bin Humaid: http://img138.imageshack.us/img138/9918/humeidam5.jpg

7. Tazkiyyah Syaikh Abdullah bin Mani’:

http://img243.imageshack.us/img243/674/manikj8.jpg

8. Tazkiyyah Syaikh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan: http://img227.imageshack.us/img227/2233/fauzanae2.jpg

9. Tazkiyyah Syaikh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi:

http://img406.imageshack.us/img406/1110/jazairiyb6.jpg

10.Tazkiyyah Syaikh Ali bin Muhammad Nashir Faqihiy: http://img115.imageshack.us/img115/1808/faqihivy0.jpg

11.Tazkiyyah Syaikh DR. Bakr Abu Zaid:

http://img411.imageshack.us/img411/6526/abuzaidoy2.jpg

12.Tazkiyyah Syaikh DR. Muhammad bin Kholifah At-Tamimiy: http://img381.imageshack.us/img381/1128/tamimizu7.jpg

13.Tazkiyyah Syaikh DR. Muhammad Al-Maghrawiy :

http://img403.imageshack.us/img403/4656/magrawipx5.jpg

· Fatwa Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah Ta’ala terhadap orang yang membela Abul Hasan, Adnan Ar’ur dan Muhammad Al-Maghrawi: http://www.supload.com/sound_confirm.php?get=692863285.wma

 

Kuwait, 24 Dzulhijjah 1427 H/13 Januari 2007 M.

Komentar
 1. Abu Muhammad Heriyanto berkata:

  Assalamu’alaykum
  Bagaimana tanggapan antum terhadap pernyataan seseorang yg bernama Abu Ahmad di buku tamunya Abu Salma

  “Abu Ahmad Says:
  Januari 15th, 2007 at 11:28 pm
  Ada keganjilan…
  Abdurrahman Sarijan pemilik website https://abdurrahman.wordpress.com/, yang sekarang berada di Jahra Kuwait, mantan murid al-Ustadz Fariq Anuz hafizhahullahu, yang sekarang bergabung dengan pengangguran FAKTA… mencela dan membongkar habis-2an IT… belajar ke Syaikh Khalid azh-Zhafiri… Namun… lihatlah link di websitenya… di mencantumkan link Syaikh Nashir bin Sulaiman al-Umar [www.almoslim.net], padahal Ustadz Luqman membantah Syaikh Nashir al-Umar ini habis-2an dan menukilnya dari Madarikun Nazhar… Syaikh Nashir al-Umar adalah diantara tokoh fiqhul waqi’ yang dikritik oleh masyaikh dan dibela oleh Abduh ZA… Namun dilink-kan oleh Sarijan, mantan anggota IT yang sekarang hijrah ke manhaj orang-2 pengangguran… Aduhai, padahal di website Syaikh Nashir al-Umar ini jelas-2 ada gambar hidupnya. Kenapa pengelola FAKTA tidak mentahdzirnya?!! Tebang ”

  Siapakah Abu Ahmad tersebut? Jazakallahu khair

  Wa ‘alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

  Alhamdulillah kami telah menghapus link yang dimaksud dengan adanya bukti pada kami. Kami memohon ampunan-Nya atas kesalahan kami ini.

  Kemudian kami pertanyakan kepada Al-Akh Abu Ahmad, apakah kita tidak boleh menerima AL-HAQ apabila datang dari ORANG-ORANG PENGANGGURAN?? Ketahuilah, apabila AL-HAQ itu datang dengan dalil yang kuat maka hendaklah kita terima.

  Kami katakan: Al-Akh Abu Salma sering sekali mengulang-ngulang kata ini (ORANG-ORANG PENGANGGURAN). Jika antum perhatikan blog Abu Salma kalimat ini sering muncul setelah Abu Salma mendapat pekerjaan di perusahaan PASTA GIGI, namun kalimat ini tidak pernah muncul sebelum ia bekerja. Allahu a’lam apa maksudnya.

  Tentang siapa Abu Ahmad, maka kami jawab: Kami tidak mengenal beliau.

 2. Muawiyah berkata:

  ASSALAMU’ALAYKUM

  tuk ikhwan dan akhwat yang terjebak dalam fanatisme terhadap “Ustadz-ustadz jaringan pengaku salafy dari barisan Yazid Jawas, barisan turotsi, surury”

  lihat “kebenaran itu yang dicari, diamalkan, didakwahakan dan dibela”, jika kikta jatuh pada kesalahan katakan dengan lantang “kita salah, kita rujuk kepada kebenartan, bertaubat kepada Allah”, inlah SIFAT SEORANG SALAFY, lalu adkah itu pada ustadz-ustadz turotsi????! 1 contoh saja, pa yang dialkuakn Abdullah Hadhrami sebagia da’i “yg ngaku salafy” dari barisan yazid Jawas turotsi, ia ikut bahu membahu bersama-sama tokoh Ikhwani Abduh Zulfidar Akaha dalam menghajar prinsipi-prinsip manhaj salaf, mana pernyataan taubatnya???! gak percaya silahkan tanyakan muridf-muridnya yang hadir pada acara bedah buku di Universitas Barawijaya Malang itu, dan lihat transkrip rekaman acara di Faktablog

 3. ABU KHOLID AL-ATSARY FAUZANUL HAQQ berkata:

  ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH….

  WAHAI SAUDARAKU…….
  MENGAPA KOMENTAR ANA KEMARIN DIHAPUS?????
  APA ANTUM TAKUT KEDUSTAAN DAN PRASANGKA2 ANTUM SELAMA INI TERBONGKAR?? YA AKHI….. AL HAQ ITU SELALU MENANG MELAWAN AL BATHIL……SERAPAT APAPUN ANTUM SEMBUNYIKAN KEBENARAN ITU,MAKA IA AKAN MUNCUL DENGAN SENDIRINYA…BI IDZNILLAH………..

  Wa ‘alaikum salam warohmatullahi wabarokatuh.
  Sesungguhnya komentar antum tidaklah/belum kami hapus, tetapi sedang menunggu moderasi (apakah perlu ditampilkan atau tidak). Kami disini lebih mengetahui tentang sepak terjang Ihya’ut Turots daripada anda di Indonesia dan sudah cukup bagi kami penjelasan para masyaikh tentang kesesatan manhaj IT, lantas SYUBHAT apa lagi yang sedang anda lemparkan kepada kami?

  Kami balik bertanya kepada anda,andalah yang telah berburuk sangka kepada kami dengan menyangka kami telah menghapus komentar. Sebenarnya pemberitahuan tentang moderasi komentar muncul ketika anda melihat komentar anda di blog kami.

  Kami tidak ingin berpanjang kata untuk menanggapi masalah ini, bukti-bukti telah kami paparkan dihadapan anda.

 4. kirana berkata:

  وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار

  Apabila engkau tidak melihat bulan sabit
  maka serahkanlah
  Kepada manusia yang melihatnya dengan mata kepala

  Dan alhamdulillah kami disini dapat melihat bulan sabit itu dengan mata kepala sendiri.

  Tidakkah cukup bagi kita apa-apa yang diterangkan oleh masyaikh baik yang berada di negeri ini (Kuwait) atau negeri lainnya tentang kehizbian Jum’iyyah Ihya At-Turots??? Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah-Nya, amiin.

 5. ABU KHOLID AL-ATSARY FAUZANUL HAQQ berkata:

  ASSALAMU’ALAYKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH.

  WAHAI SAUDARAKU……….
  SESUNGGUHNYA ANA KEMARIN KHILAF.ANA TERLALU TERBURU-BURU MENULIS KOMENTAR KEDUA TANPA MENEGCEKNYA TERLEBIH DAHULU.
  KARENA ITU ANA MOHON MAAF YANG SEBESR-BESRNYA KEPADA ANTUM.DAN ANA MENYATAKAN TAUBAT KEPADA ALLAH KARAENA ANA TELAH SU’UDZHON KEPADA ANTUM.
  ANA HARAP ANTUM MAU MEMAAFKAN ANA AMIN…
  AFWAN JIDDAN YA AKHI…
  BAROKALLOHU FIKUM
  JAZAKALLOHU KHAIRON KATSIRO.

  Wa ‘alaikum salam Warohmatullahi wabarokatuh.
  Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (artinya):”Setiap anak adam pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah ia bertaubat”. InsyaAllah kami maafkan kekhilafan antum,barokallah fiikum.

 6. Assalaamu`alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
  silaturahmi…
  maksudnya orang-orang pengangguran apa siih. kok sebegitunya.
  memangnya waktu di IT itu banyak pekerjaan yaa.
  ana malah salut dengan ikhwan yang independen dan bukan seorang gajian

  Wa ‘alaikum salam warohmatullahi wabarokatuh

  Allahu A’lam apa maksud mereka dengan kalimat “orang-orang pengangguran”. Silakan Antum tanya kepada mereka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s